Podmiot Leczniczy MDent

DOKUMENTACJA MEDYCZNA

Podmiot udzielający świadczeń opieki zdrowotnej ma obowiązek prowadzić dokumentację medyczną osób korzystających ze świadczeń zdrowotnych w tym zakładzie oraz zapewnić ochronę danych zawartych w tej dokumentacji.

 

Dokumentacja medyczna jest udostępniana:

1) do wglądu, w tym także do baz danych w zakresie ochrony zdrowia, w miejscu udzielania świadczeń zdrowotnych;

2) przez sporządzenie jej wyciągu, odpisu, kopii lub wydruku;

3) przez wydanie oryginału za potwierdzeniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, na żądanie organów władzy publicznej albo sądów powszechnych;

4) za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej;

5) na informatycznym nośniku danych.

Za udostępnienie dokumentacji medycznej przez sporządzenie jej wyciągu, odpisu, kopii lub wydruku, na informatycznym nośniku danych, przez sporządzenie kopii w formie odwzorowania cyfrowego (skanu), podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych może pobierać opłatę.

Jej maksymalną wysokość określa Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta*

Podstawa prawna:

*Art. 28 Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta Dz.U. 2017 poz. 1318 j.t.

 

ODPŁATNOŚĆ ZA DOKUMENTACJĘ MEDYCZNĄ. PODSTAWA WYLICZENIA.

Podstawa wyliczenia – wysokość przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale Maksymalne opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej
– w okresie 01.12.2017 r. – 28.02.2018 r.
1 strona wyciągu 

albo odpisu

1 strona kopii albo wydruku Dokumentacja medyczna na informatycznym nośniku danych
Maks. 0,002przeciętnego wynagrodzenia Maks. 0,00007przeciętnego wynagrodzenia maks. 0,0004
przeciętnego wynagrodzenia
III kwartał 2017 r.
4255,59 zł
8,51 zł 0,30 zł 1,70 zł